Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Tình hình Kinh tế - Xã hội
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hỗ trợ doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng ký kinh doanh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Could not find the specified library component: LNK_YKND
 
Could not find the specified library component: LNK_HD
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Tin hoạt động của tỉnh
   
Điểm văn bản chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (17/03/2017 04:16 PM)
Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt; bảo vệ môi trường nước Hồ Núi Cốc; kế hoạch tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2017 … là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 934/UBND – CNN

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê các đơn vị cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; xác định nguồn nước, chất lượng nguồn nước, công nghệ xử lý và hiệu quả xử lý nước của các đơn vị cấp nước; xây dựng ngay kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh nguồn nước cấp cho sinh hoạt.

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát đơn vị cấp nước thực hiện các nghĩa vụ theo quy định, quy chế đảm bảo an toàn cấp nước, đánh giá đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng nước.

3. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị cấp nước trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vệ sinh, an toàn cấp nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Bảo vệ môi trường nước Hồ Núi Cốc

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 890/UBND-CNN

Để đảm bảo phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên, bảo đảm an toàn, chất lượng môi trường nước của hồ Núi Cốc; phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái và lợi ích của các bên liên quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ các nguồn thải phát sinh trong khu vực và phía thượng lưu Hồ Núi Cốc có tác động, ảnh hưởng gây ô nhiễm nguồn nước hồ; xây dựng ngay kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giám sát nghiêm ngặt việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở phát sinh nguồn thải.

1.2. Hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh (nhà hàng, khách sạn, trang trại chăn nuôi, khai thác và chế biến khoáng sản,...) thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, không được phép xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực Hồ Núi Cốc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các cơ sở trong công tác bảo vệ môi trường.

2. Chủ tịch UBND: Huyện Đại Từ, huyện Định Hóa, thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực hồ Núi Cốc.

3. Giao Công an tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi xả thải, đổ thải không đúng quy định, gây ô nhiễm nguồn nước hồ, lưu vực Hồ Núi Cốc.

Tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 937/UBND-KT

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đơn vị, địa phương tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trong thời gian qua để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.  

Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 875/UBND-KT

Thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành phục vụ công tác quản lý giao dịch liên kết đảm bảo đúng quy định.  

Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 887/UBND-TH về việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư phục vụ các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư thực hiện lập quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại Khu dân cư số 8 phường Túc Duyên (diện tích khoảng 10ha) và xóm Tân Thành, xã Đồng Bẩm (diện tích khoảng 14ha) để phục vụ các dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên.

2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, hướng dẫn UBND thành phố Thái Nguyên xác định cụ thể vị trí các khu đất tái định cư đảm bảo không chồng lấn ranh giới với các quy hoạch, dự án khác trong khu vực và thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 865/UBND-CNN

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Nguyên để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt.

2. Tổng hợp kết quả việc lập, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện;

3. Tổng hợp các chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã thực hiện và chưa thực hiện trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

  Thực hiện kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2017  

Ngày 13/3, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Công văn số 859/CV-BCĐ

Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương nội dung như sau:

1. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch của Ban chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2017; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra liên ngành của Trung ương khi thanh tra, kiểm tra tại địa phương.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Nội dung trọng tâm các hoạt động thanh tra, kiểm tra thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh toàn thực phẩm.

Thu hồi chủ trương đã cấp cho Công ty CP Quốc tế Huy Hải và chấp thuận cho Công ty TNHH Ngọc Đông thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 857/UBND-TH

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Thu hồi, chấm dứt hiệu lực Công văn số 1245/UBND-SXKD ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần quốc tế Huy Hải được đầu tư xây dựng khu dân cư tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Vì đã vi phạm tiến độ đầu tư được quy định tại Điều 48, Luật Đầu tư năm 2014.

- Đồng ý chủ trương giao Công ty TNHH Ngọc Đông được tiếp tục triển khai dự án theo quy hoạch. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Ngọc Đông thực hiện các thủ tục liên quan và thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định để dự án triển khai hoàn thiện trong thời gian sớm nhất và theo đúng quy hoạch, các quy định hiện hành.

Tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND phân công nhiệm vụ cho các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung công việc chuẩn bị tổ chức khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2017. Theo đó lễ khai mạc và các hoạt động chào mừng sẽ được tổ chức trong hai ngày (23 và 24/3), tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; bao gồm hoạt động như: Văn hóa thưởng trà; chương trình khai mạc Mùa du lịch với chủ đề:Thái Nguyên - điểm đến trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam”; tổ chức các gian hàng trưng bày, tuyên truyền quảng bá về tiềm năng du lịch Thái Nguyên; tham quan du lịch, trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các địa điểm: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Không gian văn hóa Trà, Làng nghề chè truyền thống Tân Cương; Khu du lịch Hồ Núi Cốc; Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải; Điểm du lịch vườn sinh thái...

UBND tỉnh đã giao: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch, xây dựng chương trình, kịch bản tại Lễ khai mạc và các hoạt động hưởng ứng đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các hoạt động tuyên truyền; phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công các hoạt động tham quan du lịch. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch; phát hành giấy mời, đón tiếp đại biểu Trung ương, các tỉnh, thành phố. Công an tỉnh có phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại nơi diễn ra các hoạt động Khai mạc Mùa du lịch. Sở Y tế có phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa điểm diễn ra hoạt động. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện bố trí địa điểm, cơ sở vật chất để triển khai các hoạt động tổ chức phục vụ Khai mạc Mùa du lịch; giới thiệu và tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam trong khuôn viên Bảo tàng phục vụ đại biểu, du khách…

Triển khai áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 939/UBND-KGVX

UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tải Bộ Tiêu chí tại:

http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/22384

2. Tổ chức áp dụng Bộ Tiêu chí, triển khai đánh giá, tôn vinh các khu du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn.

3. Phổ biến nội dung Bộ Tiêu chí, hướng dẫn, định hướng đầu tư, phát triển dịch vụ, quản lý... cho các khu, điểm du lịch trên địa bàn.

4. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Du lịch trong việc tổ chức áp dụng Bộ Tiêu chí để tiến tới việc thực hiện đánh giá, tổ chức tôn vinh các khu du lịch, điểm du lịch trên cả nước vào cuối năm 2017.

Tham gia đồng tổ chức Diễn đàn “Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp năm 2017”

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 901/UBND-CNN

UBND tỉnh Thái Nguyên ý kiến như sau:

                1. UBND tỉnh Thái Nguyên nhất trí tham gia với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Đại học Thái Nguyên đồng tổ chức Diễn đàn “Thắp lửa và kết nối khởi nghiệp năm 2017” dự kiến diễn ra vào ngày 24/3/2017.

            2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên là đầu mối phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức, đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung liên quan đến Diễn đàn trên.

Kiểm tra xử lý nội dung báo chí phản ánh

Ngày 15/3, UBND tỉnh ban hành Công văn số 924/UBND – TH về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 10/3, Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam có bài: “Công ty Luyện kim đen Thái Nguyên vừa phá nhà dân vừa la làng”; bài báo phản ánh việc Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên chưa đền bù giải phóng mặt bằng đã tiến hành khai thác khoáng sản, gây sụt lún, nứt nhà nhân dân trong vùng Dự án.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về việc xem xét, xử lý nội dung phản ánh nêu trên của Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung báo chí phản ánh, giải quyết dứt điểm sự việc (nếu có); báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/3/2017 để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Thu Hà - Thanh Mai (tổng hợp)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
Hợp tác đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Các khu công nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin thị trường
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu