Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu về Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hỗ trợ quảng bá DN
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thống kê truy cập
Skip portletPortlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 38989772

Số người đang trực tuyến: 429

 
 
 
 
 
Tỉnh ủy
   
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên (28/02/2011 03:13 PM)
Địa chỉ: số 330/1 đường Bắc Kạn thành phố Thái Nguyên, sđt: 0280.3855406

Cơ cấu tổ chức, các phòng ban, đơn vị trực thuộc

1. Vị trí, chức năng

            - Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.

            - Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2. Nhiệm vụ

            - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở ( xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

            - Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

            - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

            - Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

            - Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

            - Phối hợp với ban Tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

            - Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

            - Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

3. Tổ chức bộ máy

a, Lãnh đạo

            Gồm 01 Hiệu trưởng và 02 Phó hiệu trưởng.

b, Cơ cấu tổ chức

Có 5 khoa và 3 phòng như sau:

            - Khoa Lý luận cơ sở

            - Khoa Xây dựng Đảng

            - Khoa Dân vận

            - Khoa Nhà nước và pháp luật

            - Khoa Quản lý hành chính nhà nước

            - Phòng Đào tạo - Tổ chức

            - Phòng Khoa học - Tư liệu - Thư viện

            - Phòng Hành chính - Quản trị.

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ từ năm 2005

đến sáu tháng đầu năm 2010.

1. Công tác đào tạo bồi dưỡng

            Với chức năng nhiệm vụ được giao, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong 5 năm qua đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch mở lớp hàng năm.

            Từ năm 2005 trở lại đây nhu cầu học tập lý luận chính trị, lý luận chính trị - hành chính của cán bộ công chức và cán bộ chủ chốt cơ sở của tỉnh rất lớn; do đó trường đã mở nhiều loại hình đào tạo, tập trung, tại chức, mở lớp tại trường và tại các huyện, thành thị xã, các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, bình quân mỗi năm từ 2.000 đến 2.500 lượt học viên; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường ngày càng nâng lên.

            Trong 5 năm qua và 6 tháng đầu năm 2010 nhà trường đào tạo, bồi dưỡng được 19826 ( 6 tháng 2010) lượt học viên, hàng năm nhà trường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao cụ thể:

            - Năm 2005 kế hoạch giao 44 lớp, thực hiện được 46 lớp: 3.060 người, so với kế hoạch đề ra vượt 2 lớp.

            - Năm 2006 kế hoạch được giao 38 lớp, thực hiện 52 lớp: 3.864 người, vượt kế hoạch đề ra 14 lớp.

            - Năm 2007 kế hoạch được giao 55 lớp, thực hiện 55 lớp: 4.324 người, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

            - Năm 2008 kế hoạch được giao 47 lớp, thực hiện 47 lớp: 3.287 người, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

            - Năm 2009 kế hoạch được giao 50 lớp, thực hiện 50 lớp: 3.911 người, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch.

            - 6 tháng đầu năm 2010 thực hiện được 17 lớp: 1380 người, thực hiện đúng tiến độ mở lớp theo kế hoạch.

Từ năm 2005 đến nay số học viên tốt nghiệp ra trường hằng năm xếp loại giỏi chiếm từ 20 - 30%, xếp loại khá 50 - 60%, xếp loại trung bình 5 -10%. Nhìn chung các đồng chí học viên tốt nghiệp ra trường đều nâng cao được trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị; sau khi được đào tạo số các đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm vào cương vị công tác cao hơn so với trước khi đi học chiếm từ 70% trở lên.

            Công tác quản lý dạy và học trong nhà trường được tăng cường. Năm 2008, Đảng uỷ nhà trường ban hành Nghị quyết số 17 về việc tăng cường quản lý học viên nhằm nâng cao chất lượng học tập. Năm 2010, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, trong đó đẩy mạnh các hoạt động quản lý, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, thông qua dự giờ, thao giảng, thông qua bài giảng mới; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên về chuyên môn và phương pháp giảng dạy, trong 5 năm qua nhà trường đã cử đi đào tạo sau đại học, đại học bằng 2, trung cấp là 9 đồng chí, trong đó năm 2009 - 2010 có 4 đồng chí, chiếm 8,2% so với tổng số cán bộ viên chức nhà trường, ngoài ra còn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn giáo trình mới do 2 Học viện tổ chức mỗi năm từ 30 lượt người. Trong 5 năm qua nhà trường đã mở 2 lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho giảng viên của trường và cán bộ các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, 100% giảng viên của trường đã tham gia học tập; nhà trường cụ thể hoá và hoàn thiện một bước hệ thống nội quy, quy định, đẩy mạnh các hoạt động quản lý học viên , đưa hoạt động giảng dạy, học tập đi vào nề nếp, ổn định và phát triển.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

            Cùng với hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn.

            - Từ năm 2005 đến nay nhà trường đã thực hiện 3 đề tài cấp tỉnh ( cả 3 đề tài đã hoàn thành được nghiệm thu và đã tổ chức triển khai áp dụng trong thực tiễn); tổ chức các buổi hội thảo khoa học, các đề tài cấp trường, cấp khoa phục vụ công tác giảng dạy, học tập của cán bộ, học viên. Năm 2005, đã hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh "Biên soạn giáo trình tình hình nhiệm vụ của tỉnh Thái Nguyên" xuất bản và đưa vào giảng dạy chương trình trung cấp lý luận chính trị phần 12; năm 2006 hoàn thành đề tài cấp tỉnh " Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2010".

            - Từ năm 2005 đến nay nhà trường đã tổ chức xuất bản Nội san mỗi năm 02 kỳ mỗi kỳ phát hành 500 bản đến 100% các xã, phường, thị trấn của tỉnh. Thu hút 80% CB, VC tham gia viết bài nghiên cứu trao đổi, ngoài ra còn tham gia viết bài cho các tạp chí và báo địa phương.

            - Tổ chức cho học sinh đi nghiên cứu thực tế. Tổ chức cho CB, VC nhà trường đi thực tế nghiên cứu Trung quốc và trao đổi kinh nghiệm quản lý đào tạo, bồi dưỡng ở các trường, các tỉnh bạn; nghiên cứu thực tế ở địa phương cơ sở, xí nghiệp trung bình 40 lượt người/năm.

            - Hội đồng khoa học nhà trường tích cực trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tổ chức dự giờ, thao giảng, thông qua bài giảng mới của giảng viên. Từ năm 2005 đến nay đã có 38 lượt giảng viên tham gia thao giảng cấp trường, 100% đạt loại giỏi, 6 đồng chí tham gia Hội thi giảng viên giỏi cấp Học viện đều đạt loại giỏi.

            3. Công tác cán bộ

            - Trong những năm qua nhà trường thực hiện tốt chính sách chế độ cán bộ, công chức, viên chức (lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ khác) theo đúng quy định của nhà nước. Tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 - 2015 theo quy định. Căn cứ Đề án tổng thể phát triển Trường Chính trị tỉnh, nhà trường xây dựng Đề án công tác tổ chức cán bộ ( giai đoạn 2005 -2010), thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên. Nhà truờng tích cực cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn, tham gia học tập dưới mọi hình thức ( từ năm 2005 đến nay có 8 đồng chí đi học cao học và nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên đi học đại học chuyên môn, cử nhân, cao cấp lý luận chính trị và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn). Do vậy, đội ngũ giảng viên không ngừng được nâng cao trình độ chuyên môn ( 31 đồng chí cán bộ giảng dạy 100% đã tốt nghiệp đại học, trong đó có 14 đồng chí có 2 bằng đại học, 1 đồng chí đang học đại học văn bằng 2, 07 thạc sĩ, và 01 đồng chí đang theo học cao học, 10 đồng chí là giảng viên chính và tương đương, 01 đồng chí là chuyên viên cao cấp).

            - Xây dựng các đề án sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhà trường ( đề án 184), xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng và từng bộ phận.

            - Trong công tác cán bộ làm tốt việc thuyên chuyển, đề bạt cán bộ đúng quy trình và đúng với các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, Từ năm 2005 đến nay đã hoàn thành việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 17 đồng chí lãnh đạo khoa, phòng.

4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

            - Trong 5 năm qua nhà trường đã tập chung xây dựng cơ sở vật chất, quy hoạch mở rộng khuôn viên nhà trường, năm 2007 hoàn thành việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tu sửa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, sửa chữa nhà Hiệu bộ, nhà ăn, nhà để xe và đang tiếp tục thực hiện giai đoạn II về xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức. Tích cực bổ sung các trang thiết bị dạy học hiện đại như: trang bị hệ thống máy chiếu projecter tại các giảng đường, phòng thực hành tin học, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập và dự kiến bồi dưỡng tin học cho đội ngũ lãnh đạo cấp cơ sở. Cung ứng giáo trình phục vụ thông tin, tư liệu từng bước đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Kết quả cụ thể trong 5 năm qua nhà trường được các cấp khen thưởng như sau:

            - Từ năm 2005 đến nay nhà trường liên tục được UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó 04 tập thể khoa, phòng và 07 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 01 cá nhân đề nghị khen thưởng là chiến sĩ thi đua toàn quốc, 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích  xuất sắc 2 năm liên tục (2008-2009).

            - Năm 2006-2007 có 27 đồng chí được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

            - Năm 2007 nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của nhà trường (4/7/1957-4/7/2007), trường vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Hai.

            - Năm 2008-2009 có 20 đồng chí được xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo.

            - Năm 2007, 2008, 2009 được tặng bằng khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

            - Các năm 2005 đến 2009: Đảng bộ nhà trường luôn danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh và vững mnạh tiêu biểu.

            - Công đoàn nhà trường từ các năm 2005 đến 2009 được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam.

            - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW về công tác cán bộ nữ, UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW về công tác thi đua khen thưởng. Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Bằng khen 5 năm (2005-2009) thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, viên chức "trung thành-sáng tạo-tận tụy-gương mẫu"

            - Nhà trường đạt danh hiệu Cơ quan Văn hoá  5 năm liên tục (2005-2009)

            - Đối với khối học viên: hằng năm đều tổ chức đánh giá thi đua sau mỗi khoá học: số học viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện bình quân đạt từ 10-15%.

            - Với thành tích trong 5 năm qua nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể là có 13 lượt tập thể khoa, phòng và 45 lượt cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của nhà trường: năm 2009 có 03 đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc chiếm 42,8%, 11 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở chiếm 22,4%, 6 tháng đầu năm 2010 có 03 đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc, 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.Nguồn: thainguyen.gov.vn
Tác giả: Phòng Biên tập - Trị sự

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(29/10/2015)
(28/10/2015)
(28/10/2015)
(01/12/2013)
(30/11/2013)
(26/11/2013)
(27/05/2013)
(04/04/2013)
(02/04/2013)
(27/03/2013)
 
 
 
 
 
 
Bản đồ tỉnh Thái Nguyên
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
E-Mail (@thainguyen.gov.vn)
Skip portletPortlet Menu
 
 
Đăng nhập  
Danh bạ Email nội bộ
 
 
 
 
 
 
 
Thông tin đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thông tin cần biết
Skip portletPortlet Menu