Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
   
Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XII nhiệm kỳ 2011 - 2016 (11/07/2011 04:32 PM)

Đ/C: DƯƠNG NGỌC LONG - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                               - Họ và tên khai sinh:       DƯƠNG NGỌC LONG            Nam.

                               - Họ và tên thường gọi:     DƯƠNG NGỌC LONG

                               - Sinh ngày:                04 tháng 12 năm 1957.

                                - Quê quán:                 Xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

- Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Số CMND:              090655553;     Ngày cấp: 10/10/2010;

Nơi cấp:                                 Công an  tỉnh Thái Nguyên.   

- Dân tộc:                                Kinh.                           Tôn giáo: Không.

- Trình độ học vấn:                  Đại học.

                        - Trình độ chuyên môn:                Chuyên ngành Tài chính - Kế toán, Cử nhân lý luận Chính trị.

                            - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:       23/10/1982.

                            - Ngày chính thức:                                      23/4/1984.        

                            - Tình trạng sức khỏe:                                            Tốt.

                            - Khen thưởng:  + Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng nhì năm 2001.

                                             + Huân chương lao động hạng ba năm 2010.

                         - Nơi làm việc:    UBND tỉnh Thái Nguyên, số18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phụ trách chung các mặt công tác của UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách công tác: nội chính, công tác tổ chức cán bộ; quản lý tài nguyên khoáng sản; tài chính ngân sách; kế hoạch và hợp tác đầu tư; xây dựng cơ bản và giao các nguồn vốn liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; cải cách hành chính; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thi đua - khen thưởng, công tác đối ngoại và các nội dung liên quan đến trình xin cơ chế, nguồn vốn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ (trừ lĩnh vực Tôn giáo);

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên;

- Lĩnh vực khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước;

- Chi nhánh Ngân hàng phát triển khu vực Thái Nguyên - Bắc Kạn.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển bền vững;

- Trưởng Ban Chỉ đạo lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nhập kinh tế Quốc tế;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Giải quyết nhanh các yêu cầu xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện đề án “Cải thiện môi trường đầu tư”;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông;

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Tiểu ban Quy hoạch;

- Trưởng Tiểu ban thực hiện các chương trình, dự án trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Trưởng Tiểu ban phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh (liên tỉnh, liên huyện);

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

c, Phụ trách thành phố Thái Nguyên.

d, Giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Chính phủ;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, ngành Trung ương;

- Quân khu I;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBMT Tổ quốc tỉnh.


 

Đ/C: NHỮ VĂN TÂM - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                - Họ và tên khai sinh:        NHỮ VĂN TÂM         Nam

                                 - Họ và tên thường gọi:     NHỮ VĂN TÂM

                               - Sinh ngày:                13 tháng 9 năm 1959.

                                    - Quê quán:                     Xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

                 - Nơi cư trú (Nơi ở hiện nay): Tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

                 - Số CMND:               090519455;                 Ngày cấp: 04/7/2001;

                   Nơi cấp:                                  Công an tỉnh Thái Nguyên.

     - Dân tộc:                                Kinh.                           Tôn giáo: Không.

     - Trình độ học vấn:                  Thạc sỹ.

                 - Trình độ chuyên môn:           Ngành Luật học, Cử nhân lý luận Chính trị.

            - Nghề nghiệp, chức vụ:           Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

            - Nơi làm việc:  Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đường Bắc Kạn, tổ 10, phường Hoàng Văn Thụ,
                                       thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

            - Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:      09/12/1982.

            - Ngày chính thức:                                                 09/6/1984.       

            - Tình trạng sức khỏe:                                            Tốt.

                 - Khen thưởng:                   + Huân chương Lao động hạng ba năm 2009.

                                               + Chiến sỹ thi đua ngành Tòa án nhân dân năm 2010.        

    - Nơi làm việc:    UBND tỉnh Thái Nguyên, số18, đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Phụ trách lĩnh vực thanh tra; tư pháp; nhà ở, đất đai; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác tư vấn thuế; quản lý thị trường; công tác thể thao; chính sách dân tộc, miền núi, tôn giáo; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng (lĩnh vực nhà ở);
- Sở Tư pháp;
- Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ lĩnh vực khoáng sản);
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Dân tộc; 
- Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên;
- Cục Thuế tỉnh;
- Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất và Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;  
- Chi cục Hải quan Thái Nguyên;
- Công tác Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ;
- Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo;
- Các Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Công ty Điện lực Thái Nguyên;
- Chi nhánh Ngân hàng Công thương;
- Các chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần.
- Hội Luật gia tỉnh;
- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.
b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:
- Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Địa giới hành chính;
- Trưởng Ban Chỉ đạo giao đất, giao rừng;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Chính sách nhà ở, đất ở;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng đất trụ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu và gian lận thương mại (BCĐ 127);
- Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thi hành án dân sự;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 135;
- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 134/2004/QÐ-TTg của Thủ tuớng Chính phủ;
- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo;
- Trưởng Ban chỉ đạo Chống thất thu ngân sách;
- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên;
- Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.
c, Phụ trách huyện Đồng Hỷ.
d, Giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:
- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh.
- Các doanh nghiệp của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
-  Hội Cựu chiến binh tỉnh.
e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.


Đ/C: ĐẶNG VIẾT THUẦN - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Điện thoại cơ quan: 0280.855319
Điện thoại Nhà riêng: 0280.826055
Điện thoại di động: 0913.006.491

Địa chỉ Email: dvthuan@thainguyen.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, lâm ngh iệp, thuỷ sản, thuỷ lợi, xây dựng nông thôn mới, đường giao thông liên thôn, liên xã; phòng chống cháy rừng; phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai; công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

  1. a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn);

- Liên minh HTX;

- Cục Thống kê;

- Dự trữ Quốc gia;

- Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển;

- Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên;

- Các đơn vị kinh doanh bảo hiểm;

- Hội làm vườn;

- Hội sinh vật cảnh;

- Các hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về “Nông nghiệp, nông thôn và nông dân”; Chỉ đạo Văn phòng Điều phối thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 của tỉnh.

- Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và HTX;

- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống và chữa cháy rừng;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn;

c, Phụ trách huyện Đại Từ  và huyện Phú Bình.

d, Giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Nông dân tỉnh.

e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.


Đ/C: MA THỊ NGUYỆT - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH


   Điện thoại cơ quan: 0280.3855525
    Điện thoại Nhà riêng: 0280.3753406
Điện thoại di động: 0913.027.807

Địa chỉ Email: nguyetmt@thainguyen.gov.vn

Phụ trách lĩnh vực: văn hoá - xã hội; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hoá thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm; phòng, chống ma tuý, phòng chống cháy nổ; vệ sinh, an toàn thực phẩm và an toàn lao động; các lĩnh vực xã hội khác và công tác xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực phụ trách sau khi có phân giao kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh; viện trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ phi Chính phủ (NGO) thuộc lĩnh vực phụ trách.

a, Phụ trách ngành và một số lĩnh vực:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Y tế;

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên;

- Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên;

- Hội Đông y;

- Hội Chữ thập đỏ;

- Hội Khuyến học;

- Hội Văn học - Nghệ thuật;

- Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật;

- Bưu điện tỉnh Thái Nguyên;

- Viễn thông Thái Nguyên;

- Các Hội nghề nghiệp thuộc ngành phụ trách.

b, Trưởng các ban chỉ đạo và chủ tịch hội đồng tư  vấn một số lĩnh vực:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”;

- Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ;

- Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh.

- Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về y tế;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tệ nạn xã hội;

- Trưởng Ban Chỉ đạo công tác Đền ơn đáp nghĩa;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục bậc trung học;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Nguyên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Thái Nguyên;

- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng;

- Chủ nhiệm Chương trình xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm;

- Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động.

c, Phụ trách huyện Võ Nhai

d, Giữ mối quan hệ công tác của UBND tỉnh với:

- Các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách;

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên (Tỉnh đoàn);

- Đại học Thái Nguyên, các trường đại học, cao đẳng và trung học dạy nghề và các bệnh viện của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

e, Thực hiện một số nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả:

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(14/07/2016)
(24/12/2015)
(22/09/2010)