Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo tỉnh
   
Chăm lo xây dựng lực lượng DQTV là nhiệm vụ của toàn xã hội trong giai đoạn mới (29/04/2010 11:36 PM)
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (28/3/1935 – 28/3/2010), dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam lực lượng dân quân tự vệ được xác định là lực lượng vũ trang quần chúng, là lực lượng nòng cót của cách mạng Việt Nam,

 
Đồng chí Phạm Xuân Đương, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
 
gắn bó mật thiết với từng tấc đất quê hương, đất nước; sống, chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân yêu thương, đùm bọc. Vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ và hy sinh các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm lập được nhiều chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta giành những thắng lợi có ý nghĩa vĩ đại, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Thái Nguyên là tỉnh có truyền thống của quê hương cách mạng, trải qua các thời kỳ cùng với quá trình xây dựng và bảo vệ tổ quốc tỉnh luôn chăm lo xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong đó có dân quân tự vệ. Qua nhiều thập kỷ, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh luôn luôn được sự quan tâm, che trở, đùm bọc của nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; lực lượng dân quân tự vệ đã sát cánh cùng các lực lượng vũ trang trong hai cuộc kháng chiến ghi được nhiều chiến công, đặc biệt có vinh dự lớn là được bảo vệ Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các cơ quan đầu não của đảng, Chính phủ tại ATK Định Hóa (những năm 1947-1954). Trong những năm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân tự vệ với phong  trào bảo mật phòng gian đã làm nên nhiều chiến công hiển hách. Sau khi hoà bình lập lại lực lượng dân quân tự vệ của Thái Nguyên đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, được trang bị các loại vũ khí, tổ chức biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp  vụ. Lực lượng dân quân tự vệ đã phối hợp chặt chẽ với quân đội đánh trả quyết liệt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, trực tiếp chiến đấu góp phần bắn rơi 424 máy bay, bắt sống hàng trăm giặc lái trong đó có chiến công bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1000 bằng súng bộ binh của Trung đội dân quân xã Hà Thượng huyện Đại Từ ngày 1/8/1966 và đã vinh dự  được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công.

      

Chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ nhưng các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng các hoạt động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam bằng các hình thức “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ. Xác định rõ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của lực lượng dân quân tự vệ trong thế trận chiến tranh nhân dân hiện nay, Tỉnh ủy,  UBND tỉnh luôn luôn xác định “nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ  trang địa phương, trong đó lực lượng dân quân tự vệ  luôn được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng – quân sự địa phương của tỉnh”.  Coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, được đặt trong các chương trình, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng quân sự địa phương, đồng thời tạo điều kiện về mọi mặt cho lực lượng dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả trong mọi tình huống. Tổ chức dân quân tự vệ  không ngừng được chăm lo xây dựng và củng cố đội ngũ, cán bộ lãnh đạo dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ năng lực. Cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm  giáo dục cho đội ngũ dân quân tự vệ luôn nắm vững những quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế, kinh tế với quốc phòng của các địa phương, để cán bộ chiến sỹ hiểu rõ, thực sự phát huy hết được khả năng của mình trong thực hiện tôt nhiệm vụ được giao.

 

Dân quân xã Hà Thượng huyện Đại Từ huấn luyện kết hợp
làm công tác dân vận. Ảnh Thiểu Chung

Bám sát thực tế về yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh, những năm qua Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trú trọng đến công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ  không những vững mạnh về chính trị mà lực lượng này luôn được củng cố về tổ chức, biên chế bảo đảm đúng số lượng, chất lượng,   trang bị đầy đủ các loại vũ khí theo qui định. Trong đó đặc biệt quan tâm đến những vùng sâu, vùng xa, vùng xung yếu như các xã của huyện Phú Lương, Định Hóa, Võ Nhai, những trung tâm kinh tế chính trị trọng điểm như thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công, huyện Phổ Yên. Quán triệt tinh thần của Nghị quyết 28 của Ban chấp hành TW khóa IX là: lực lượng dân quân tự vệ phải vừa là dân, vừa là quân; ở đâu có Đảng, có dân là ở đó có tổ chức dân quân tự vệ. Tỉnh Thái Nguyên đã  nắm vững quan điểm của Đảng để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ  gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở cơ sở trước hết là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trong khu vực phòng thủ bền vững; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội của quần chúng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở gắn với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

      

 
Dân quân tự vệ và công an xã Phú Đình huyện Định hóa 
phối hợp công tác. Ảnh Thiều Chung
 

Cùng với lực lượng dân quân tự vệ cả nước, trong điều  kinh tế kiện đất nước còn khó khăn, nhưng Tỉnh uỷ và UBND tỉnh luôn luôn xác định phải không ngừng quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần và sự quan tâm chỉ đạo để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện gắn với phát triển kinh kế là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng - an ninh, trong đó lực lượng dân quân tự vệ có vị trí quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương. Để đáp ứng yêu cầu đó mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ trên từng vị trí công tác cần phải phấn đấu tích cực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó; xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “dân quân tự vệ  và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ thù hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”. Phát huy những thành tích đã đạt được trong 75 năm qua của lực lượng dân quân tự vệ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ qua các thời kỳ và lực lượng dân quân tự vệ trong tỉnh tiếp tục phấn đấu để xây dựng lực lượng quân tự vệ vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên cũng như  nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phạm Xuân Đương, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Thái NguyênNguồn:
Tác giả:

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(21/05/2017)
(21/05/2017)
(14/04/2017)
(03/03/2017)
(07/02/2017)
(29/01/2017)
(07/12/2016)
(29/11/2016)
(28/06/2016)
(24/03/2016)