Tìm kiếm
 
 
 
 
 
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài phát biểu, bài viết của lãnh đạo tỉnh
   
Bài phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Xuân Đương tại Hội nghị học tập nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (30/03/2012 01:50 PM)
Tại Lễ khai mạc Hội nghị học tập,nghiên cứu, quán triết và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng chí Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Sau đây là toàn văn bài phát biểu:

BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC

của đồng chí Phạm Xuân Đương - Uỷ viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên tại Hội

nghị học tập nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương (khóa XI).

(Ngày 28/3/2012)

 

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Hội nghị!

Hội nghị Lần thứ tư BCH TW Đảng (khoá XI) họp bàn và thông qua nhiều nội dung quan trọng về Đảng và tương lai phát triển đất nước, những nội dung cơ bản đã được Hội nghị nhất trí thông qua và ban hành hai Nghị quyết một là: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Hai là: Nghị quyết  về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW  ngày 24/02/2012 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để học tập, nghiên cứu, quán triệt, và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) mà trọng tâm là "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí về dự Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khoá XI) họp từ ngày 26 đến ngày 31/12/2011 tại thủ đô Hà Nội đã bàn và quyết định nhiều vấn trọng yếu của đất nước; tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Một trong các nội dung quan trọng được thảo luận, quyết định và thống nhất ban hành tại hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XI) là Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Nghị quyết về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một Nghị quyết có ý nghĩa cực kỳ quan trọng được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm đón nhận với những kỳ vọng và niềm tin vào sự sáng suốt của Đảng, rằng Đảng ta sẵn sàng nhìn thẳng vào những vấn đề thực tại để đấu tranh với những lập trường kiên định và những phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên.

Từ khi ra đời, Đảng ta đã luôn luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Đã có nhiều các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, đã chỉ đạo nhiều cuộc vận động đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Điều đó đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng luôn luôn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Trong thời kỳ đổi mới, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt. Đa số cán bộ, đảng viên có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức; rèn luyện, phục vụ nhân dân, được nhân dân tin tưởng.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thẳng thắn vạch ra những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mình, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính vì vậy mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã thẳng thắn đưa ra ba vấn đề cấp bách đó là:

(1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

 (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy,chính quyền, cơ quan, đơn vị. Ba nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cũng là vấn đề cấp bách nhất.

Nhận thức sâu sắc được vấn đề này, Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu phải lãnh đạo, chỉ đạo thật tốt việc tổ chức thực hiện, coi đây là vấn đề mấu chốt, có ý nghĩa quyết định để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời Bộ Chính trị cũng ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XI) yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết.

 

Thưa toàn thể Hội nghị!

      Sau một thời gian tích cực và khẩn trương tiếp thu nghị quyết của Trung ương và chuẩn bị, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch triển khai của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương về tổ chức thực hiện của Tỉnh uỷ đó là:

1- Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 24/2/2012 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay

2- Quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI).

3- Triển khai kế hoạch của BCH Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

4- Triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của các Ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI). 

Thưa các đồng chí!

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” khẳng định rõ quan điểm, mục tiêu, chủ trương, các giải pháp lớn của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đề ra yêu cầu phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, phương thức lãnh đạo... tập trung vào 8 nhiệm vụ cơ bản có tính hệ thống, toàn diện theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc khoá XI. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ rất hệ trọng, khó khăn và phức tạp, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài. Trước mắt, cần lựa chọn một số vấn đề cấp bách nhất cần tập trung làm ngay để tạo ra được những chuyển biến cụ thể, rõ rệt, đáp ứng kịp thời yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn nhằm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất với quyết tâm cao; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong toàn xã hội; Đồng thời, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, quan điểm, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; liên hệ với thực tiễn, vận dụng một cách sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết vào qúa trình công tác, lao động, học tập và tham gia giám sát việc thực hiện của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể liên quan, góp phần tích cực vào giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Mục đích của Hội nghị này là thông qua việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, hành động, phát huy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm được phân công của mình.

Những nội dung của Hội nghị hôm nay đều rất quan trọng và hệ trọng có ý nghĩa to lớn, sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi đóng góp nhiều ý kiến nhằm hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn các quan điểm chỉ đạo, định hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó, tham gia ý kiến đóng góp vào các văn bản dự thảo; kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban xây dựng đảng của Tỉnh uỷ để  thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị Bộ Chính trị. Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ hoàn chỉnh và ban hành để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI).

Chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể Hội nghị mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!

                                        Xin trân trọng cảm ơn!Nguồn: Thainguyen.gov.vn
Tác giả: Đình Lộc (Biên tập)

Mã bảo vệ * :
Tin khác: Email Bản in
(21/05/2017)
(21/05/2017)
(14/04/2017)
(03/03/2017)
(07/02/2017)
(29/01/2017)
(07/12/2016)
(29/11/2016)
(28/06/2016)
(24/03/2016)